:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Wójt gminy Radomin z certyfikatem

02/01/2018 13:45
Samorządy Gminne, Wójt gminy Radomin certyfikatem - zdjęcie, fotografia

O tym, co zostało zrobione w gminie Radomin, jakie inwestycje są planowane, o jakich inwestycjach marzy a nie ma na nie środków i o tym czy będzie ponownie startował na stanowisko wójta gminy rozmawiamy z Piotrem Wolskim

– Mija kolejny rok pana kadencji. Czy jest pan zadowolony ze swojej pracy? 

– Zaplanowane inwestycje na 2017 rok wykonaliśmy w 90. procentach, dodatkowo utworzyliśmy Publiczne Przedszkole w Radominie, zlokalizowane w części pomieszczeń po wygaszanym publicznym gimnazjum. Uważam, że utworzenie przedszkola było strzałem w dziesiątkę. Świadczy o tym fakt, że było tak dużo chętnych do korzystania z oferty przedszkola, że musieliśmy otworzyć cztery oddziały. W tym miejscu też muszę powiedzieć kilka słów o gimnazjalistach z gminy Radomin. Jest mi przykro w związku z likwidacją gimnazjum. Bardzo lubiłem i lubię uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez młodzież gimnazjalną. W gminie Radomin jest bardzo zdolna młodzież, posiadająca talenty muzyczne, aktorskie i sportowe, a ponadto to grzeczne i kulturalne dzieciaki. Moim priorytetem, mając świadomość dużego znaczenia edukacji, jest właśnie nauka. Oferujemy od najmłodszych lat dostęp do zajęć wyrównawczych oraz dodatkowych z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych oraz z programu „Umiem pływać”, gdzie dowozimy dzieci ze szkół podstawowych na basen. Chciałbym, aby gmina Radomin była dobrze postrzegana, a młodzież wykształcona co w efekcie pozwoli otrzymać dobrze płatną pracę lub wzorowo prowadzić gospodarstwa rolne czy własną firmę. Z nieplanowanych na ten rok inwestycji i przedsięwzięć w związku z awansem do IV ligi Klubu Sportowego Sokół dostosowaliśmy zgodnie z wymaganiami PZPN boisko gminne w Radominie, a w jego sąsiedztwie wybudowaliśmy siłownię zewnętrzną.

W tym miejscu wyrażam swoją dumę i zadowolenie z awansu naszych lokalnych piłkarzy, którym gmina Radomin pomaga zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. W bieżącym roku dofinansowaliśmy też utrzymanie dostępu do internetu 39 komputerów dla osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie gminy w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Ponadto w zakresie pomocy społecznej gmina uruchomiła pomoc żywnościową dla mieszkańców. Inwestujemy w kapitał ludzki, wspomagając organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, koła rolnicze, harcerstwo, ochotnicze straże pożarne, kluby piłkarskie i szkółkę kolarską. Prowadzimy zajęcia na orliku dla młodzieży a dla starszych zajęcia z fitness. Chciałbym jeszcze więcej zrobić dla swoich mieszkańców, a niektóre rzeczy lepiej. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią moje starania i wysiłki związane z poprawą bytu i pozwolą mi to kontynuować. Uważam, że pomimo niewielkich niedociągnięć, mogę być zadowolony z wykonywanej pracy dla dobra społeczeństwa.

– Z perspektywy tej kadencji, czy udało się panu zrealizować założenia, które zawarł pan w swoim programie wyborczym?

– W 2014 roku w trakcie kampanii wyborczej, wraz z kandydatami na radnych, organizowałem spotkania z mieszkańcami każdego sołectwa, gdzie przedstawiłem główne założenia, inwestycje i strategię rozwoju gminy na lata 2014-2020. W trakcie tych spotkań po konsultacjach z mieszkańcami uzgodniliśmy główne inwestycje dla danego sołectwa. Natomiast po wygranych wyborach i wyborze radnych z pomocą pracowników urzędu gminy, posiadających wiedzę o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, stworzyliśmy listę zadań na poszczególne lata tej kadencji, włącznie z 2018 rokiem. Ten plan jest realizowany systematycznie, a termin jego wykonania kontrolowany jest przez radnych i sołtysów.

– Co udało się zrealizować w tym roku w gminie?

– Na zebraniach sołeckich oraz od sołtysów, radnych, a nawet w bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, głównym tematem rozmowy o inwestycjach są drogi. Stan dróg w gminie Radomin w ostatnich latach poprawiła się znacząco. Za mojej kadencji wybudowaliśmy 27 kilometrów dróg asfaltowych z dofinansowaniem środków unijnych. Tylko w tym roku udało się wybudować blisko 5 km dróg asfaltowych, łączących z sobą miejscowości takie jak: Szczutowo-Jakubkowo, Jakubkowo-Łubki I etap, Radomin-Gaj, Bocheniec-Piórkowo I etap z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz przy współpracy z LGD „Dolina Drwęcy”, korzystając z Programu PROW. Wybudowaliśmy na terenie gminy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 332 sztuki, a w 2017 roku w 23 sztuki, przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami na długości 1880 m. Wybudowaliśmy dodatkowy zbiornik na 2 tys. litrów wody z przyłączem na Stacji Uzdatniania Wody w Dulsku. Wybudowaliśmy parking przed Wiejskim Domem Kultury i ścieżkę pieszo-rowerową w Bocheńcu przy byłej świetlicy. Zainwestowaliśmy przy wsparciu środków unijnych z programu RPO województwa kujawsko-pomorskiego w termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dulsku oraz Szkoły Podstawowej w Radominie. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Płonnem, którą rozpoczniemy w przyszłym roku. Wzorem lat ubiegłych nadal prowadzimy montaż lamp oświetleniowych solarnych-hybrydowych, zakup wiat przystankowych, budowę placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

– Czy jakieś inwestycje wymagały szczególnych nakładów pracy, starań pana jako wójta?

– Na tę chwilę nie jestem w stanie tego określić, gdyż do każdej inwestycji podchodzę indywidualnie i z równie dużym zaangażowaniem. Staram się osobiście uczestniczyć we wszelkich ustaleniach oraz doglądać prac, tak by mieć całościowy ogląd bieżących inwestycji. W tym miejscu chcę wyrazić szczególne podziękowania i wyrazy szacunku dla pracowników urzędu gminy oraz mieszkańców, którzy swoim zaangażowaniem i ciężką pracą dążą do systematycznej poprawy jakości życia w naszej gminie.

– Czy budżet na rok 2018 został już zatwierdzony?

– Budżet na rok 2018 jest już skonstruowany, dopracowany, a do 15 listopada został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. RIO wydało pozytywną opinię, więc uchwała budżetowa zostanie poddana pod głosowanie na sesji Rady Gminy Radomin.

– Jakie inwestycje planowane są w roku 2018?

– Podobnie jak w latach poprzednich będziemy rozwijać infrastrukturę drogową w naszej gminie. Planujemy wybudować ok. 10 kilometrów dróg asfaltowych: Łubki-Jakubkowo, Bocheniec-Gaj, Wilczewo-Wilczewko, Kamionka-Sokołowo, Wilczewo-Sokołowo, Płonne przy szkole i w kierunku Bocheńca, Dulsk, Piórkowo, Szczutowo, Radomin. Planujemy również modernizować i inwestować w budynki użyteczności publicznej m.in. szkoły, świetlice wiejskie oraz remizy strażackie. Chcemy także stworzyć w Płonnem i Dulsku bazy edukacyjne, które będą sprzyjały rozwojowi fizycznemu i edukacyjnemu naszych mieszkańców. Zamontujemy mieszkańcom na domach panele fotowoltaiczne do produkcji prądu na własne potrzeby. Wybudujemy ścieżki pieszo-rowerowe z Radomina do Bocheńca oraz z Szafarni do Płonnego. Jest jeszcze wiele innych zadań, które będziemy realizować, ale na tę chwile są w opracowaniu biur projektowych.

– Która z tych inwestycji jest priorytetowa?

– Uważam, że każda inwestycja jest bardzo istotna, ponieważ każda z nich przyczynia się do poprawy jakości i poziomu życia każdego mieszkańca naszej gminy. Nie wiem też według jakiej skali miałbym oceniać istotność naszych przedsięwzięć, gdyż każda inwestycja jest odpowiedzią na indywidualne lub grupowe potrzeby mieszkańców.

– Pana zdaniem, ilość inwestycji w gminie jest wystarczająca?

– Nie chcę stwierdzać, że ilość inwestycji jest wystarczająca, bo zawsze docierają do mnie sygnały o nowych potrzebach mieszkańców oraz potrzeby, które staramy się na bieżąco zaspokajać i pomagać tym samym naszym mieszkańcom. Poza tym dom rodzinny nauczył mnie, że bez względu na rezultaty należy ciężko pracować i zawsze podwyższać sobie tzw. poprzeczkę.

– Czy są jakieś rzeczy, inwestycje, które marzą się panu, aby zostały zrealizowane w gminie, ale na chwilę obecną nie ma na nie środków?

– Tak, mam kilka takich inwestycji, które bardzo chciałbym zrealizować, ale ich koszt przewyższa na tę chwilę możliwości finansowe naszej gminy, a pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizacje jest dość trudne. Marzę o dalszej intensywnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej, powiększaniu sieci dróg asfaltowych łączących naszą gminę z sąsiadującymi. No i o pozyskaniu nowego zakładu pracy, aby zachęcić przedsiębiorców. Rada gminy już podjęła jednogłośnie uchwałę obniżającą podatki o ok. 50 proc. od działalności gospodarczej oraz o utworzeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego bazę lokalową dla naszych mieszkańców.

– Ostatnio otrzymał pan certyfikat. Co to za dokument?

– Jest to certyfikat przyznawany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za wkład w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez województwo kujawsko-pomorskie. Marszałek gratulował mi inicjatywy, kreatywności i wytrwałości w pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz podziękował za owocną współpracę, której efektem jest dynamiczny rozwój naszego województwa. Kolejnym wyróżnieniem jest uwzględnienie nas w rankingu przygotowanym przez pismo „Wspólnota”, dotyczącym inwestycji ze środków unijnych na projekty społeczne oraz infrastrukturę techniczną, gdzie nasza gmina uzyskała 339. lokatę na 1576 gmin wiejskich w Polsce. 

– Czy w przyszłorocznych wyborach będzie się pan ubiegał ponownie o stanowisko wójta?

– Tak, będę się ponownie ubiegał o stanowisko wójta.

– Czego w Nowym Roku by pan życzył sobie, a czego mieszkańcom gminy?

– W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom gminy Radomin oraz sobie i swoim najbliższym, aby radość, szczęście i dostatek zagościły w naszych domach. Tradycyjnie życzę mieszkańcom również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów. Życzę również dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro!
Tekst i fot. (nał)

Reklama

Wójt gminy Radomin z certyfikatem komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Sprzedam mieszkanie na

Przestronne, słoneczne mieszkanie na parterze. Kompletnie wyposażone. Po remoncie. Do mieszkania przynależy duża piwnica. Salon 19m2, Sypialnia..


Zobacz ogłoszenie

POŻYCZKI bez BIK na raty do

POŻYCZKI NA RATY OD 1000 DO 20.000zł. Również na dówód. Golub, Kowalewo i okolice. Dojazd do klienta. 572148143


Zobacz ogłoszenie
Reklama25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez golub-cgd.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w Golub-Dobrzyń 87-400, Rynek 20

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"