:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?  20°C słabe opady deszczu

Wójt gminy Radomin z certyfikatem

Urzędy, Wójt gminy Radomin certyfikatem - zdjęcie, fotografia

O tym, co zostało zrobione w gminie Radomin, jakie inwestycje są planowane, o jakich inwestycjach marzy a nie ma na nie środków i o tym czy będzie ponownie startował na stanowisko wójta gminy rozmawiamy z Piotrem Wolskim

– Mija kolejny rok pana kadencji. Czy jest pan zadowolony ze swojej pracy? 

– Zaplanowane inwestycje na 2017 rok wykonaliśmy w 90. procentach, dodatkowo utworzyliśmy Publiczne Przedszkole w Radominie, zlokalizowane w części pomieszczeń po wygaszanym publicznym gimnazjum. Uważam, że utworzenie przedszkola było strzałem w dziesiątkę. Świadczy o tym fakt, że było tak dużo chętnych do korzystania z oferty przedszkola, że musieliśmy otworzyć cztery oddziały. W tym miejscu też muszę powiedzieć kilka słów o gimnazjalistach z gminy Radomin. Jest mi przykro w związku z likwidacją gimnazjum. Bardzo lubiłem i lubię uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez młodzież gimnazjalną. W gminie Radomin jest bardzo zdolna młodzież, posiadająca talenty muzyczne, aktorskie i sportowe, a ponadto to grzeczne i kulturalne dzieciaki. Moim priorytetem, mając świadomość dużego znaczenia edukacji, jest właśnie nauka. Oferujemy od najmłodszych lat dostęp do zajęć wyrównawczych oraz dodatkowych z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, zajęć artystycznych, plastycznych, muzycznych oraz z programu „Umiem pływać”, gdzie dowozimy dzieci ze szkół podstawowych na basen. Chciałbym, aby gmina Radomin była dobrze postrzegana, a młodzież wykształcona co w efekcie pozwoli otrzymać dobrze płatną pracę lub wzorowo prowadzić gospodarstwa rolne czy własną firmę. Z nieplanowanych na ten rok inwestycji i przedsięwzięć w związku z awansem do IV ligi Klubu Sportowego Sokół dostosowaliśmy zgodnie z wymaganiami PZPN boisko gminne w Radominie, a w jego sąsiedztwie wybudowaliśmy siłownię zewnętrzną.

W tym miejscu wyrażam swoją dumę i zadowolenie z awansu naszych lokalnych piłkarzy, którym gmina Radomin pomaga zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. W bieżącym roku dofinansowaliśmy też utrzymanie dostępu do internetu 39 komputerów dla osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie gminy w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Ponadto w zakresie pomocy społecznej gmina uruchomiła pomoc żywnościową dla mieszkańców. Inwestujemy w kapitał ludzki, wspomagając organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, koła rolnicze, harcerstwo, ochotnicze straże pożarne, kluby piłkarskie i szkółkę kolarską. Prowadzimy zajęcia na orliku dla młodzieży a dla starszych zajęcia z fitness. Chciałbym jeszcze więcej zrobić dla swoich mieszkańców, a niektóre rzeczy lepiej. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią moje starania i wysiłki związane z poprawą bytu i pozwolą mi to kontynuować. Uważam, że pomimo niewielkich niedociągnięć, mogę być zadowolony z wykonywanej pracy dla dobra społeczeństwa.

– Z perspektywy tej kadencji, czy udało się panu zrealizować założenia, które zawarł pan w swoim programie wyborczym?

– W 2014 roku w trakcie kampanii wyborczej, wraz z kandydatami na radnych, organizowałem spotkania z mieszkańcami każdego sołectwa, gdzie przedstawiłem główne założenia, inwestycje i strategię rozwoju gminy na lata 2014-2020. W trakcie tych spotkań po konsultacjach z mieszkańcami uzgodniliśmy główne inwestycje dla danego sołectwa. Natomiast po wygranych wyborach i wyborze radnych z pomocą pracowników urzędu gminy, posiadających wiedzę o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, stworzyliśmy listę zadań na poszczególne lata tej kadencji, włącznie z 2018 rokiem. Ten plan jest realizowany systematycznie, a termin jego wykonania kontrolowany jest przez radnych i sołtysów.

– Co udało się zrealizować w tym roku w gminie?

– Na zebraniach sołeckich oraz od sołtysów, radnych, a nawet w bezpośrednich spotkaniach z mieszkańcami, głównym tematem rozmowy o inwestycjach są drogi. Stan dróg w gminie Radomin w ostatnich latach poprawiła się znacząco. Za mojej kadencji wybudowaliśmy 27 kilometrów dróg asfaltowych z dofinansowaniem środków unijnych. Tylko w tym roku udało się wybudować blisko 5 km dróg asfaltowych, łączących z sobą miejscowości takie jak: Szczutowo-Jakubkowo, Jakubkowo-Łubki I etap, Radomin-Gaj, Bocheniec-Piórkowo I etap z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego oraz przy współpracy z LGD „Dolina Drwęcy”, korzystając z Programu PROW. Wybudowaliśmy na terenie gminy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 332 sztuki, a w 2017 roku w 23 sztuki, przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami na długości 1880 m. Wybudowaliśmy dodatkowy zbiornik na 2 tys. litrów wody z przyłączem na Stacji Uzdatniania Wody w Dulsku. Wybudowaliśmy parking przed Wiejskim Domem Kultury i ścieżkę pieszo-rowerową w Bocheńcu przy byłej świetlicy. Zainwestowaliśmy przy wsparciu środków unijnych z programu RPO województwa kujawsko-pomorskiego w termomodernizację Szkoły Podstawowej w Dulsku oraz Szkoły Podstawowej w Radominie. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Płonnem, którą rozpoczniemy w przyszłym roku. Wzorem lat ubiegłych nadal prowadzimy montaż lamp oświetleniowych solarnych-hybrydowych, zakup wiat przystankowych, budowę placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

– Czy jakieś inwestycje wymagały szczególnych nakładów pracy, starań pana jako wójta?

– Na tę chwilę nie jestem w stanie tego określić, gdyż do każdej inwestycji podchodzę indywidualnie i z równie dużym zaangażowaniem. Staram się osobiście uczestniczyć we wszelkich ustaleniach oraz doglądać prac, tak by mieć całościowy ogląd bieżących inwestycji. W tym miejscu chcę wyrazić szczególne podziękowania i wyrazy szacunku dla pracowników urzędu gminy oraz mieszkańców, którzy swoim zaangażowaniem i ciężką pracą dążą do systematycznej poprawy jakości życia w naszej gminie.

– Czy budżet na rok 2018 został już zatwierdzony?

– Budżet na rok 2018 jest już skonstruowany, dopracowany, a do 15 listopada został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. RIO wydało pozytywną opinię, więc uchwała budżetowa zostanie poddana pod głosowanie na sesji Rady Gminy Radomin.

– Jakie inwestycje planowane są w roku 2018?

– Podobnie jak w latach poprzednich będziemy rozwijać infrastrukturę drogową w naszej gminie. Planujemy wybudować ok. 10 kilometrów dróg asfaltowych: Łubki-Jakubkowo, Bocheniec-Gaj, Wilczewo-Wilczewko, Kamionka-Sokołowo, Wilczewo-Sokołowo, Płonne przy szkole i w kierunku Bocheńca, Dulsk, Piórkowo, Szczutowo, Radomin. Planujemy również modernizować i inwestować w budynki użyteczności publicznej m.in. szkoły, świetlice wiejskie oraz remizy strażackie. Chcemy także stworzyć w Płonnem i Dulsku bazy edukacyjne, które będą sprzyjały rozwojowi fizycznemu i edukacyjnemu naszych mieszkańców. Zamontujemy mieszkańcom na domach panele fotowoltaiczne do produkcji prądu na własne potrzeby. Wybudujemy ścieżki pieszo-rowerowe z Radomina do Bocheńca oraz z Szafarni do Płonnego. Jest jeszcze wiele innych zadań, które będziemy realizować, ale na tę chwile są w opracowaniu biur projektowych.

– Która z tych inwestycji jest priorytetowa?

– Uważam, że każda inwestycja jest bardzo istotna, ponieważ każda z nich przyczynia się do poprawy jakości i poziomu życia każdego mieszkańca naszej gminy. Nie wiem też według jakiej skali miałbym oceniać istotność naszych przedsięwzięć, gdyż każda inwestycja jest odpowiedzią na indywidualne lub grupowe potrzeby mieszkańców.

– Pana zdaniem, ilość inwestycji w gminie jest wystarczająca?

– Nie chcę stwierdzać, że ilość inwestycji jest wystarczająca, bo zawsze docierają do mnie sygnały o nowych potrzebach mieszkańców oraz potrzeby, które staramy się na bieżąco zaspokajać i pomagać tym samym naszym mieszkańcom. Poza tym dom rodzinny nauczył mnie, że bez względu na rezultaty należy ciężko pracować i zawsze podwyższać sobie tzw. poprzeczkę.

– Czy są jakieś rzeczy, inwestycje, które marzą się panu, aby zostały zrealizowane w gminie, ale na chwilę obecną nie ma na nie środków?

– Tak, mam kilka takich inwestycji, które bardzo chciałbym zrealizować, ale ich koszt przewyższa na tę chwilę możliwości finansowe naszej gminy, a pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizacje jest dość trudne. Marzę o dalszej intensywnej rozbudowie sieci kanalizacyjnej, powiększaniu sieci dróg asfaltowych łączących naszą gminę z sąsiadującymi. No i o pozyskaniu nowego zakładu pracy, aby zachęcić przedsiębiorców. Rada gminy już podjęła jednogłośnie uchwałę obniżającą podatki o ok. 50 proc. od działalności gospodarczej oraz o utworzeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego bazę lokalową dla naszych mieszkańców.

– Ostatnio otrzymał pan certyfikat. Co to za dokument?

– Jest to certyfikat przyznawany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za wkład w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez województwo kujawsko-pomorskie. Marszałek gratulował mi inicjatywy, kreatywności i wytrwałości w pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz podziękował za owocną współpracę, której efektem jest dynamiczny rozwój naszego województwa. Kolejnym wyróżnieniem jest uwzględnienie nas w rankingu przygotowanym przez pismo „Wspólnota”, dotyczącym inwestycji ze środków unijnych na projekty społeczne oraz infrastrukturę techniczną, gdzie nasza gmina uzyskała 339. lokatę na 1576 gmin wiejskich w Polsce. 

– Czy w przyszłorocznych wyborach będzie się pan ubiegał ponownie o stanowisko wójta?

– Tak, będę się ponownie ubiegał o stanowisko wójta.

– Czego w Nowym Roku by pan życzył sobie, a czego mieszkańcom gminy?

– W Nowym Roku życzę wszystkim mieszkańcom gminy Radomin oraz sobie i swoim najbliższym, aby radość, szczęście i dostatek zagościły w naszych domach. Tradycyjnie życzę mieszkańcom również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów. Życzę również dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro!
Tekst i fot. (nał)

Wójt gminy Radomin z certyfikatem komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się